Regulamin

Rozdział I – Postanowienia Ogólne. Definicje.

1. Właścicielem portalu internetowego Przetargibiurowe.pl jest Paweł Witkowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą CELCEN - Paweł Witkowski, ul. Romana Dmowskiego 25A, 05-270 Marki k. Warszawy, NIP: 524-147-12-87, REGON 142996558, tel. 48-423-84-41, faks 22-423-84-41, adres e- mail: pawel.witkowski@celcen.pl (dalej: „Właściciel Portalu"). Wszystkie dane Właściciela Portalu dostępne są na stronie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki pod adresem www.firma.gov.pl
2. Niniejszy Regulamin określa sposób korzystania przez Użytkowników z portalu Przetargibiurowe.pl i jest udostępniany na stronie internetowej portalu www.przetargibiurowe.pl w taki sposób, aby Użytkownik mógł przed rozpoczęciem korzystania z usług pozyskać, odtworzyć, utrwalić oraz przechowywać (w tym, w zwykłym toku czynności) treść Regulaminu, za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się posługuje.
3. [Użytkownikiem] jest każda osoba, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadającą zdolność prawną, która korzysta z portalu Przetargibiurowe.pl i zaakceptowała niniejszy Regulamin.
4. Użytkownik jest zobowiązany przed rozpoczęciem korzystania z portalu Przetargibiurowe.pl do zapoznania się z Regulaminem. Korzystając z portalu Przetargibiurowe.pl, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem jak również, iż go akceptuje i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
5. [Partner] - ilekroć w Regulaminie jest mowa o Partnerze, rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą działalność gospodarczą, która jest producentem lub dostawcą Produktów prezentowanych w portalu Przetargibiurowe.pl i z którą Celcen ma podpisaną umowę o współpracę;
6. [Klient] - ilekroć w Regulaminie jest mowa o Kliencie, rozumie się przez to Użytkownika, który rejestruje się na portalu Przetargibiurowe.pl,
7. [Produkty] - ilekroć w Regulaminie jest mowa o Produktach, rozumie się przez to artykuły biurowe prezentowane w portalu Przetargibiurowe.pl,
8. [Informacja handlowa] – informacja zawierająca opisy Produktów i ich zdjęcia, a ponadto informacja na temat cen Produktów i ich dostępności, zaprezentowana w serwisie Przetargibiurowe.pl zredagowana i wprowadzana przez Partnera za pośrednictwem panelu administracyjnego, bądź w inny dopuszczony sposób albo dostarczona przez Partnera. Informacją handlową jest również każda informacja spełniająca wymogi definicji informacji handlowej zawartej w art. 2 ust. 2 ustawy dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

Rozdział II Rodzaj i zakres świadczonych usług w ramach portalu Przetargibiurowe.pl

9. Portal internetowy Przetargibiurowe.pl umożliwia Użytkownikom tworzenie i wycenę specyfikacji przetargowych z możliwością ich archiwizacji, pobrania, powiadomienia o zmianie ich wyceny.
10. Za pośrednictwem portalu świadczone są, w szczególności następujące usługi:
a. możliwość tworzenia list Produktów z ich szczegółowymi opisami (specyfikacja przetargowa),
b. możliwość tworzenia specyfikacji przetargowej na podstawie parametrów funkcjonalnych Produktów
c. możliwość dokonania – za pośrednictwem porównywarki cen ofisowo.pl – aktualnej na dany dzień wyceny specyfikacji przetargowej, według cen minimalnych, średnich i maksymalnych,
d. możliwość archiwizacji i pobierania specyfikacji przetargowych,
e. możliwość uzyskania powiadomienia o zmianie wyceny danej specyfikacji przetargowej w związku ze zmianą cen poszczególnych Produktów,
f. możliwość złożenia zapytania ofertowego – w ramach danej specyfikacji przetargowej – do sklepu internetowego administrowanego przez Celcen.
g. możliwość otrzymywania informacji w postaci ogłoszeń o przetargach według Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz.177 z późniejszymi zmianami); otrzymywanie informacji może nastąpić poprzez uzyskanie dostępu do informacji na portalu Przetargibiurowe.pl lub poprzez otrzymanie informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e – mail Klienta (subskrypcja),
11. Za pośrednictwem portalu Przetargibiurowe.pl nie będą zawierane umowy sprzedaży Produktów. Takie umowy będą zawierane wyłącznie ze sklepami internetowymi administrowanymi przez Celcen na warunkach określonych przez te sklepy. Właściciel Portalu nie jest strona tych czynności prawnych, w związku z czym nie odpowiada ani za niewykonanie czy nienależyte wykonanie przez sklepy swoich obowiązków wynikających z umów sprzedaży, ani z tytułu rękojmi lub gwarancji.
12. Specyfikacje przetargowe tworzone są w oparciu o udostępnione przez Partnerów – zgodnie z ich zapewnieniami – kompletne, dokładne, aktualne i zgodne z prawem informacje handlowe.
13. Właściciel Portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji handlowych, w szczególności odpowiedzialność Właściciela Portalu jest wyłączona, gdy informacje handlowe będą zawierać błędy, nieścisłości, będą naruszać porządek prawny, prawa osób trzecich lub dobre obyczaje.
14. Zgodnie z art. 15 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, portal Przetargibiurowe.pl nie jest zobowiązany do sprawdzenia przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych przez niego danych. Użytkownik lub osoba trzecia ma jednak prawo zgłosić poprzez formularz kontaktowy, że dane lub związana z nimi działalność według jej opinii mają charakter bezprawny.
15. Jeżeli Właściciel Portalu otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Partnera i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie ponosi odpowiedzialność względem tego Partnera za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.
16. Jeżeli Właściciel Portalu uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Partnera i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie odpowiada względem tego Partnera za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych, jeżeli niezwłocznie zawiadomił Partnera o zamiarze uniemożliwienia do nich dostępu.

Rozdział III – Warunki świadczenia usług

17. Warunkiem korzystania z usług portalu Przetargibiurowe.pl jest spełnienie przez system Użytkownika następujących, minimalnych wymagań technicznych: i) połączenie z siecią Internet oraz ii) dowolny system operacyjny z zainstalowaną przeglądarką stron www. Właściciel Portalu informuje, że w przypadku niektórych usług, dla efektywnego ich działania, niezbędne jest włączenie programów Java Script, Java, Flash, a także cookies oraz obsługi sesji.
18. Właściciel Portalu informuje, iż transmisja danych między komputerem Użytkownika a stronami internetowymi nie ma charakteru poufnego i może być narażona na ingerencję osób trzecich (wirusy, spam itp.). W celu uniknięcia ingerencji osób trzecich Użytkownik powinien upewnić się, czy jego komputer jest zabezpieczony przed złośliwym oprogramowaniem oraz czy posiada aktualne oprogramowanie antywirusowe i inne tego typu zabezpieczenia.

Rozdział IV – Przerwy techniczne, awarie i błędy w działaniu serwisu

19. Właściciel Portalu zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie portalu Przetargibiurowe.pl. W razie wystąpienia awarii i błędów technicznych spowodowanych kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniem bądź innymi przyczynami, Właściciel Portalu stara się w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych. Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialność za skutki awarii technicznych, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec.
20. Informacje o przerwach technicznych, awariach i błędach technicznych są umieszczane w sekcji „Blog", do której dostęp możliwy jest ze strony głównej www.przetargibiurowe.pl.
21. W celu rozwoju portalu Przetargibiurowe.pl oraz minimalizowania ryzyka wystąpienia awarii, konieczne są okresowe przerwy techniczne, w czasie których w systemie informatycznym wprowadzane są odpowiednie zmiany. Właściciel Portalu zobowiązuje się planować przerwy techniczne w miarę możliwości na godziny nocne, tak aby były jak najmniej uciążliwe dla Użytkowników.

Rozdział V – Ochrona danych osobowych

Postępowanie z danymi osobowymi po 25 maja 2018 r. dostępne jest w oddzielnych dokumentach na podstronie:

Polityka prywatności

oraz

Klauzula informacyjna

Rozdział VI - Prawa autorskie

33. Użytkownicy, Partnerzy oraz Sklepy administrowane przez Celcen zobowiązują się do korzystania z portalu Przetargibiurowe.pl zgodnie z ustawą z dnia 4lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631) oraz ustawą z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tj. Dz. U. 2003 r. Nr 119 poz. 1117) .
34. Cała treść strony Przetargibiurowe.pl. jest chroniona prawem autorskim i prawem własności przemysłowej na rzecz Celcen oraz w odpowiednim zakresie na rzecz Partnerów lub sklepy administrowane przez Celcen.
35. Użytkownik nie może kopiować danych umieszczonych na stronie internetowej Przetargibiurowe.pl, chyba że w ramach dozwolonego użytku osobistego lub po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody podmiotu uprawnionego. Komercyjne użycie informacji umieszczonych na stronie Ofisowo.pl, w tym szczególności zdjęć produktów czy ich opisów, jest niegodnie z prawem.

Rozdział VII – Reklamcje

36. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące usług świadczonych przez portal Przetargibiurowe.pl.
37. Reklamacje można zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego, na adres firmy CELCEN PAWEŁ WITKOWSKI, ul. Romana Dmowskiego 25A, 05-270 Marki k. Warszawy bądź poprzez wysłanie e-maila na adres: pawel.witkowski@celcen.pl lub przez formularz kontaktowy na stronie portalu.
38. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
39. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez Przetargibiurowe.pl.

Rozdział VIII – Postanowienia końcowe

40. Celcen ma prawo do zmiany Regulaminu i zobowiązuje się poinformować Użytkowników na stronie www.Przetargibiurowe.pl o jego zmianie. Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie po 14 dniach od dnia ich opublikowania na stronie Przetargibiurowe.pl i przez ten okres (14 dni) będą wyraźnie zaznaczone, tak aby Użytkownik mógł je zauważyć bez wnikliwej analizy całego Regulaminu.
41. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
42. Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
43. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 października 2012 roku, przy czym Rozdział V — Ochrona danych osobowych obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

Repozytorium wiedzy Urzędu Zamówień Publicznych  

Niezbędnik każdego uczestnika postępowania przetargowego - zebrane w jednym miejscu wszystkie najważniejsze dokumenty prawne...

Gwarancja ceny artykułów biurowych - pętla na szyi?  

W postępowaniach przetargowych podanie najniższej ceny jest w dalszym ciągu głównym, a często jedynym kryterium...

Nowa linia długopisów SCHNEIDER Slider Xite, XB  

Długopisy SCHNEIDER Slider Xite, XB wyposażone w wymienny wkład Slider 710 XB to idealne narzędzie do codziennej pracy w...

przetargibiurowe.pl  (+48) 600 092 062

Godziny pracy:  Biuro, live chat: 800 - 1700  Wsparcie online: 24h

Michał Troc Biuro obsługi klienta  

Szanowni Klienci! Drodzy Państwo!

Dbamy o Twoją prywatność

Zanim klikniesz „Przejdź do serwisu”, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez nas i naszych zaufanych partnerów oraz przekazujemy informacje o naszej polityce prywatności w tym o tzw. cookies. Klikając „Przejdź do serwisu”, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody lub ograniczyć jej zakres.

Zgoda

Jeśli chcesz zgodzić się na przetwarzanie przez nas i naszych zaufanych partnerów, Twoich danych osobowych, które udostępniasz w historii przeglądania stron i aplikacji internetowych, w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych w celu ustalenia Twoich potencjalnych zainteresowań dla dostosowania reklamy i oferty), w tym na umieszczanie tzw. cookies na Twoich urządzeniach i ich odczytywanie, kliknij przycisk „Przejdź do serwisu”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub ograniczyć jej zakres, kliknij „Szczegóły”, gdzie znajdziesz wszelkie informacje o tym jak to zrobić . Te same informacje znajdziesz także na podstronie z naszą polityką prywatności obowiązującą od 25 maja 2018.

W przypadku użytkowników zalogowanych, ważna jest Państwa wcześniejsza zgoda której udzieliliście podczas zakładania konta. Każda Państwa zgoda jest dobrowolna i można ją w dowolnym momencie wycofać.

Polityka prywatności (rozwiń) Klauzula Informacyjna (rozwiń) Lista Zaufanych Partnerów (rozwiń)