Kompleksowa organizacja konferencji na rzecz Gminy Mielec i Baligród w ramach Projektu nr POPW.01.04.04-00-035/11, Inwestycje i turystyka - szansą na dynamiczny rozwój gmin z województw Polski Wschodniej, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Osi Priorytetowej I: Nowoczesna Gospodarka, Działania 1.4. Promocja i Współpraca.

Data publikacji 2013-05-10
Data zakończenia 2013-05-20 08:30:00
Instytucja Gmina Mielec
Miejscowość Mielec
Województwo podkarpackie
Branża
  • Aparatura i sprzęt do celów demonstracyjnych

Szczegóły

Numer ogłoszenia 71381 / 2013
Typ dokumentu ZP-400
Kod CPV 551000001, 553000003, 392941000
Adres strony internetowej siwz
BZP Zobacz

Przedmiot zamówienia

Kompleksowa organizacja konferencji na rzecz Gminy Mielec i Baligród w ramach Projektu nr POPW.01.04.04-00-035/11, Inwestycje i turystyka - szansą na dynamiczny rozwój gmin z województw Polski Wschodniej, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Osi Priorytetowej I: Nowoczesna Gospodarka, Działania 1.4. Promocja i Współpraca.
Zamówienie udzielane jest w trzech częściach:
Część I: kompleksowa organizacja dwudniowej konferencji na rzecz gminy Baligród;
Część II: kompleksowa organizacja dwudniowej konferencji na rzecz gminy Baligród;
Część III: kompleksowa organizacja jednodniowej konferencji na rzecz gminy Mielec.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.

Opis

kompleksowa organizacja dwudniowej konferencji na rzecz gminy Baligród (Zielona przestrzeń - projektowanie przestrzeni inwestycyjnych na obszarach cennych przyrodniczo i atrakcyjnych turystycznie). Szczegółowy opis zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.kompleksowa organizacja dwudniowej konferencji na rzecz gminy Baligród EKOMUZEUM, QUESTING - pomysł na eksponowanie i promocję dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego Polski Wschodniej.
Szczegółowy opis zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do siwz.kompleksowa organizacja jednodniowej konferencji na rzecz gminy Mielec Samorząd - przedsiębiorcy: budowanie prorozwojowych relacji w kontekście polityki rozwoju Polski Wschodniej.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załacznik nr 1 do SIWZ.

Dodatkowe informacje

Biuletyn 1
Nazwa Gmina Mielec
Ulica ul. Jadernych 7
Nr domu 7
Miejscowość Mielec
Kod Pocztowy 39-300
Województwo podkarpackie
Tel 017 7730590 w. 124
Fax 017 7730590
Internet www.gmina.mielec.pl
Regon 69058191000000
E-mail inwestycje@ug.mielec.pl
Obowiązkowa Tak
Dotyczy 1
Rodzaj zamówienia Administracja samorządowa
Rodz zam U
Czy częsci Tak
Liczba częsci 3
Czy dopusza się złożenie oferty wariantowej Nie
Czy dialog Nie
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających Nie
Wadium Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Zaliczka Nie
Uprawnienie Z uwagi na charakter przedmiotu zamówienia, Zamawiający nie opisuje szczegółowo sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku udziału w postępowaniu. Zamawiający będzie polegał na złożonych przez Wykonawcę oświadczeniach o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
Wiedza Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej jedną usługę, o wartości co najmniej 20 000 zł brutto, polegającą na zorganizowaniu konferencji lub imprezy kulturalnej dla minimum: 50 osób, na którą składały się co najmniej: usługa organizacji i obsługi konferencji lub imprezy kulturalnej oraz usługa gastronomiczna.
Potencjał Z uwagi na charakter przedmiotu zamówienia, Zamawiający nie opisuje szczegółowo sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku udziału w postępowaniu. Zamawiający będzie polegał na złożonych przez Wykonawcę oświadczeniach o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
Zdolne Z uwagi na charakter przedmiotu zamówienia, Zamawiający nie opisuje szczegółowo sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku udziału w postępowaniu. Zamawiający będzie polegał na złożonych przez Wykonawcę oświadczeniach o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
Sytuacja Z uwagi na charakter przedmiotu zamówienia, Zamawiający nie opisuje szczegółowo sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku udziału w postępowaniu. Zamawiający będzie polegał na złożonych przez Wykonawcę oświadczeniach o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
Oswiadczenie potwierdzenia 4 Tak
Oswiadczenia wykluczenia 1 Tak
Oswiadczenia wykluczenia 2 Tak
Oswiadczenia wykluczenia 8 Tak
Dok grup kap 1 Tak
Dokument podmiotów Tak
Inne dokumenty Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo to nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą oraz gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia.
Niepełnosprawne Nie
Kod trybu zamówienia PN
Czy zmiana umowy Tak
Zmiana umowy 1) w zakresie zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy lub zasad płatności tego wynagrodzenia w sytuacji, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, w szczególności w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu Umowy; 2) w przypadku, gdy nastąpiła zmiana wartości usług świadczonych przez Wykonawcę w ramach przedmiotu Umowy, a zmiana zawartej Umowy jest korzystna dla Zamawiającego; 3) w zakresie terminu lub zakresu realizacji Przedmiotu Umowy, w przypadku gdy niezbędna jest zmiana sposobu wykonania Umowy, o ile zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego oraz konieczna w celu prawidłowego wykonania Umowy; 4) w zakresie terminu lub zakresu realizacji Przedmiotu Umowy lub w zakresie zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy, jeśli po podpisaniu Umowy zmianie ulegną założenia projektu nr POPW.01.04.04-00-035/11 Inwestycje i turystyka - szansą na dynamiczny rozwój gmin z województw Polski Wschodniej, uzasadniające dokonanie zmiany Umowy.
Kod kryterium A
Adres strony internetowej siwz www.gmina.mielec.pl
Adres uzyskania siwz Gmina Mielec, ul. Jadernych 7, 39-300 Mielec
Data składania wniosków 20/05/2013
Godzina składania wniosków 08:30
Miejsce Gmina Mielec, ul. Jadernych 7, 39-300 Mielec, Sekretariat I Piętro
Termin Obowiązuje termin
Termin związania ofertą 30
Informacje dodatkowe Projekt nr POPW.01.04.04-00-035/11, Inwestycje i turystyka - szansą na dynamiczny rozwój gmin z województw Polski Wschodniej, współfinansowany z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Osi Priorytetowej I: Nowoczesna Gospodarka, Działania 1.4. Promocja i Współpraca
Czy unieważnienie Tak
Repozytorium wiedzy Urzędu Zamówień Publicznych  

Niezbędnik każdego uczestnika postępowania przetargowego - zebrane w jednym miejscu wszystkie najważniejsze dokumenty prawne...

Nowa linia długopisów SCHNEIDER Slider Xite, XB  

Długopisy SCHNEIDER Slider Xite, XB wyposażone w wymienny wkład Slider 710 XB to idealne narzędzie do codziennej pracy w...

Najłatwiejsze w czyszczeniu tablice - Nobo Nano Clean  

Tablice Nano Clean™, które z łatwością można umieścić w tworzonej specyfikacji przetargowej posiadają kilka...

przetargibiurowe.pl  (+48) 600 092 062

Godziny pracy:  Biuro, live chat: 800 - 1700  Wsparcie online: 24h

Michał Troc Biuro obsługi klienta